Huisreglement

Huidig huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering op 9 september 2010 en treedt onmiddellijk in werking.  Dit huishoudelijk reglement vervangt al de voorgaande.

HOOFDSTUK 1 :  Algemene vergadering

Art. 1. De algemene vergadering van de VZW bestaat uit de leden van de raad van bestuur en de andere werkende leden.

Art. 2. Op de algemene vergadering wordt over elk punt gestemd bij handopsteking.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

HOOFDSTUK 2 :  Raad van bestuur – werkende leden

Art. 3. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie en maximaal zes personen.  Deze pesonen worden door de algemene vergadering gekozen uit de werkende leden van de VZW.

Art. 4. De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering.  Deze benoeming geldt voor een onbepaalde periode.

Art. 5. De raad van bestuur stelt eventuele plaatsen van werkend lid vacant.  Alle natuurlijke personen die lid zijn van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN kunnen hiervoor kandideren.  De uiteindelijke benoeming gebeurt door de algemene vergadering.
Art. 6. Jaarlijks zal – uiterlijk op 31 december –  aan de raad van bestuur van de V.J.J.F. – Stijl DE WIT vzw schriftelijk ter kennis gebracht
worden wie de werkende leden van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN zijn.

Art. 7. Indien een bestuurslid zijn ambt neerlegt, ontslagen wordt of komt te overlijden en zijn functie kan niet overgenomen worden door de (een) andere bestuurder(s), zal een bijzondere algemene vergadering bijeen geroepen worden om in diens vervanging te voorzien.

Art. 8. Enkel de raad van bestuur kan met haar beslissingen de vereniging binden.

Art. 9. De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan een ander orgaan.

Art. 10. Alle overeenkomsten dienen namens de vereniging ondertekend te worden door de voorzitter en een andere bestuurder om de vereniging te kunnen binden.

Art. 11. De handtekening van de penningmeester alleen volstaat voor de betalingen van rekeningen tot een maximum van 500. Bedragen boven de dit bedrag dienen goedgekeurd te worden door de raad van bestuur.

Art. 12. De raad van bestuur is gehouden de vereniging te besturen als een goede huisvader.  Eén enkele bestuurder heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid, enkel de raad van bestuur als college kan beslissingen nemen.

Art. 13. Indien één der werkende leden, al dan niet lid van de raad van bestuur, weigert zijn taken uit te voeren, of nalaat deze behoorlijk uit te voeren, kan de algemene vergadering dit werkend lid  van zijn taak ontheffen.

HOOFDSTUK 3 :  Stichters – erevoorzitter

Art. 14. Stichters van de feitelijke vereniging MECHELSE BUDO SPORTEN, die eveneens lid werden van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN op het moment van de oprichting ervan, behouden hun status van  stichter .

Art. 15. Deze stichters worden steeds toegelaten tot de algemene vergadering en andere activiteiten.  Zij zullen steeds gehoord worden, evenwel zonder stemrecht.

Art 16. Voormalige voorzitters, zowel van de feitelijke vereniging MECHELSE BUDO SPORTEN, als van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN, ontvangen bij hun ontslag van ambtswege de titel van  erevoorzitter , tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist.

Art 17. Erevoorzitters worden steeds toegelaten tot de vergaderingen van de raad van bestuur en andere activiteiten, evenwel zonder stemrecht.

HOOFDSTUK 4 :  Trainingen – activiteiten

Art. 18. De trainingen vinden plaats in de clubdojo.  De clubdojo is gevestigd in de zaal  Albert Merckx , gelegen in de sporthal IHAM, Bautersemstraat te Mechelen.

Art. 19. De uren van de reguliere trainingen zijn hier terug te vinden. Uitzonderingen zullen steeds meegedeeld worden op deze site.

Art. 20. Wanneer een reguliere training, om welke reden dan ook, niet zal plaats vinden dienen de leden hiervan tijdig in kennis gesteld te worden.  Ook wanneer bijkomende activiteiten worden georganiseerd, zoals bv. stages, uitstappen, andere sportactiviteiten, culturele activiteiten, en dies meer, zullen de leden hiervan tijdig in kennis gesteld worden.

Art. 21. Er kunnen geen activiteiten georganiseerd worden in naam van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN, dan mits goedkeuring van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 5 :  Lesgevers – clubprogramma

Art  22. De hoofdlesgever is de clublesgever die in het bezit is van de hoogste dan-graad. Bij gelijkheid van dan-graad geldt de anciënniteit in deze dan-graad.  Bij gelijke anciënniteit wordt de hoofdlesgever aangeduid door de algemene vergadering.

Art. 23. Wanneer de hoogst gegradueerde clublesgever verzaakt aan het mandaat van hoofdlesgever, of de algemene vergadering oordeelt dat hij hiervoor niet in aanmerking komt, zal hij automatisch vervangen worden door de clublesgever met de op één na hoogste dan-graad.

Art. 24. De hoofdlesgever heeft de leiding over de groep clublesgevers en bepaalt het te doceren programma.

Art. 25. Bij afwezigheid van de hoofdlesgever wordt deze vervangen door de  clublesgever die op dat moment beschikt over de hoogste dan-graad.

Art. 26. Potentiële clublesgevers worden voorgesteld door de hoofdlesgever of de raad van bestuur.  Zij worden in deze functie bevestigd door de algemene vergadering.  Deze benoeming is voor onbeperkte duur.

Art. 27. Om benoemd te kunnen worden als clublesgever moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • lid zijn van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN;
 • minimum houder zijn van de zwarte gordel eerste dan;
 • zich minstens engageren om in de school van BLOSO (VTS) de graad van  initiator  te behalen;
 • voldoende kennis hebben van het clubprogramma;
 • voldoende kennis hebben van het federale programma ten belope van de eigen dan-graad.

De huidige clublesgevers van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN kan u hier raadplegen.

Art. 28. Clublesgevers kunnen door de raad van bestuur met een dubbele twee-derde meerderheid uit hun functie ontheven worden wegens ernstige tekortkomingen als lesgever of wegens gebrek aan loyauteit t.a.v. de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN.

Art. 29. Er bestaat een clubprogramma voor de graden van 6de t.e.m. 1ste kyu.  Er zijn afzonderlijke clubprogramma s voor junioren en voor senioren.  Deze clubprogramma s zijn volledig op mekaar afgesteld.  Ze werden vervat in diverse boekdelen.  Ze kunnen enkel gewijzigd, aangepast en/of aangevuld worden op voorstel van de hoofdlesgever en met het akkoord van minstens twee derde van de clublesgevers.

Art. 30. Er dient voor gewaakt te worden dat elke training onder leiding staat van minstens één clublesgever.  Om een training te kunnen organiseren dient er minstens een zwarte gordel – 1ste Dan aanwezig te zijn, die bij ontstentenis van enige clublesgever uitzonderlijk de leiding op zich zal nemen.

HOOFDSTUK 6 :  Lidgelden – verzekering

Art. 31. Aan nieuwe leden kan een proefperiode van één maand toegestaan worden, tijdens dewelke dit lid gratis kan trainen. De verzekering dient in deze periode wel betaald te worden.

Art. 32. Het lidgeld dient halfjaarlijks voldaan te worden. De penningmeester zal er voor zorgen dat de leden uitgenodigd worden om dit lidgeld te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, onder voorwaarden, zoals punctueel bepaald door de algemene vergadering.

Art. 33. De lidgelden worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Art. 34. De verzekering dient jaarlijks voldaan te worden.  De penningmeester zal er voor zorgen dat de leden uitgenodigd worden om dit verzekeringsgeld te betalen.

Art. 35. Het jaarlijkse verzekeringsgeld wordt bepaald door de VZW V.J.J.F.

Art. 36. De werkende leden van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN en de erkende clublesgevers worden vrijgesteld van het betalen van lidgeld.  Hun verzekeringsgeld wordt voldaan door de VZW.

HOOFDSTUK 7 :  Ongevallen

Art. 37. In geval van een sportongeval op de tatami dient de volgende procedure gevolgd te worden:

-Door een clublesgever zullen de nodige verzekeringspapieren ingevuld worden,
-Het slachtoffer zal medische verzorging zoeken en het voorziene medisch attest laten invullen door de behandelende arts,
-De documenten zullen door het slachtoffer zo snel mogelijk en rechtstreeks overgemaakt worden aan de verzekeraar.

Art. 38. Slachtoffers van een ongeval mogen de trainingen slechts hervatten nadat zij een attest van genezing hebben overgemaakt.

HOOFDSTUK 8 :  Kledij

Art. 39. Aangesloten leden dragen tijdens de trainingen een jiu-jitsu gi, met daarop de behaalde gordel.  De vrouwelijke leden dragen onder de vest een t-shirt.

Art. 40. De leden dragen op hun vest, langs de linderzijde het federale kenteken en daaronder het clubkenteken.  Indien zij een door  BLOSO  erkend lesgever zijn, dragen zij eveneens het daartoe voorziene kenteken.

Art. 41. De clublesgevers dragen bij voorkeur, en in elk geval bij officiële gelegenheden, een witte vest en een zwarte broek.

Art. 42. De senioren dragen de door hen behaalde gordel (zowel kyu- als dan-graden), zonder enig bijkomend kenteken. De junioren dragen eveneens de door hen behaalde gordel. Indien zij slagen in de voorziene testen mogen zij de daarbij horende streepjes op hun gordel dragen.  Met deze streepjes dient hiërarchisch rekening gehouden te worden.

Art. 44. Aan de hoofdclublesgever is het toegestaan om op zijn gordel twee zilveren sterren te dragen.  De clublesgevers is het toegestaan om op hun gordel één zilveren ster te dragen.  Dit is conform het huishoudelijk reglement van de V.J.J.F. – stijl DE WIT VZW, waarbij de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN is aangesloten.

Art. 45. Lesgevers die eveneens lid zijn van de technische commissie van de V.J.J.F. – stijl DE WIT VZW, dragen de kledij, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van deze organisatie.

Art. 46. Uurwerken, halskettingen, armbanden, ringen, oorringen, etc…., kortom alle voorwerpen die het lid of diens partner kunnen kwetsen mogen niet gedragen worden tijdens de trainingen.

Art. 47. Elk lid zal er voor zorgen tijdens de training de nodige hygiene in acht te nemen.  Nagels van vingers en tenen moeten rein en kort geknipt zijn.  Vuile en/of gescheurde kledij is op de tatami niet toegelaten.

Art. 48. De hoofdlesgever, of diens vervanger, kan een lid de toegang tot de tatami weigeren indien deze niet aan de vigerende richtlijnen voldoet of indien deze zich niet voegt naar de gebruiken binnen de club.

HOOFDSTUK 9 :  Graduaties

Art. 49. Examens voor graduaties naar kyu-graden worden afgenomen door de hoofdlesgever of door een door hem aangeduide clublesgever.  Diens oordeel over het afgelegde examen is bindend en staat niet open voor beroep.

Art. 50. Examens voor graduaties naar dan-graden worden afgenomen door de examenjury van de V.J.J.F. – stijl DE WIT VZW, dit volgens de modaliteiten zoals voorzien in  titel IV : examenreglement  van het huishoudelijk reglement van deze vereniging.

Art. 51. Om in aanmerking te kunnen komen om examen af te leggen dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • volwaardig lid zijn van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN;
 • voldaan hebben aan de niet cumulatieve minimum aanwezigheid, terug te vinden op deze pagina.
 • voldoende kennis hebben van het clubprogramma, vereist voor de beoogde gordel;
 • tot het examen toegelaten worden door de hoofdlesgever of door de door hem aangeduide clublesgever.

Art. 52. Examens voor kyu-graden vinden plaats tijdens de reguliere trainingen.

Art. 53. Indien een kandidaat niet geslaagd is voor een examen voor een kyu-graad, kan hij/zij steeds een volgende poging ondernemen.  Het aantal pogingen is onbeperkt.

HOOFDSTUK 10 :  Tucht – discipline

Art. 54. Bij de aanvang en het beëindigen van de trainingen wordt steeds zittend gegroet.

Art. 55. Indien men te laat op de training komt, dient men de hoofdclublesgever of zijn vervanger te groeten bij het betreden van de tatami, vooraleer aan de trainingen deel te nemen.

Art. 56. Indien men de tatami tijdens de training wenst te verlaten moet men hiertoe toestemming vragen aan de hoofdclublesgever of één der clublesgevers.

Art. 57. Iedereen die aanwezig is op een training van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN, onderwerpt zich aan het gezag van de hoofdclublesgever en de clublesgevers.

Art. 58. De hoofdclublesgever, of diens vervanger, neemt kennis van alle probleemgevallen die zich voordoen tijdens de trainingen en activiteiten van de VZW MECHELSE BUDO SPORTEN en die het voorwerp zouden kunnen uitmaken van tuchtrechtelijk optreden.

Art. 59. De hoofdclublesgever, of diens vervanger, kan mits gemotiveerde beslissing, de volgende tuchtmaatregelen uitspreken:

 • een formele berisping,
 • de betrokkene van de tatami sturen,
 • de betrokkene tijdelijk schorsen.

De algemene vergadering beschikt eveneens over de bevoegdheid om een tuchtmaatregel te nemen die ertoe strekt de betrokkene definitief uit de VZW verwijderen.

Art. 60. De clublesgevers kunnen, mits 2/3de meerderheid, dezelfde tuchtmaatregelen, zoals toegekend aan de hoofdclublesgever of zijn vervanger, uitspreken.

Art. 61. De jeugdlesgevers kunnen – zelfs individueel – aangepaste maatregelen opleggen aan de junioren, met als doel de orde tijdens de trainingen te bewaren.

Art. 62. Regulier genomen tuchtmaatregelen zijn definitief en staan niet open voor beroep.

Art. 63. Tuchtmaatregelen tegen een werkend lid van de VZW kunnen enkel door de algemene vergadering uitgesproken worden.

HOOFDSTUK 11 :  Aansprakelijkheid

Art. 64. De VZW MECHELSE BUDO SPORTEN is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadigingen van persoonlijke voorwerpen van welke aard of waarde ook, die zouden plaats vinden tijdens trainingen, evenementen, activiteiten of manifestaties die door deze organisatie worden georganiseerd.

Art. 65. Deze VZW MECHELSE BUDO SPORTEN is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door derden.

Art. 66. De VZW MECHELSE BUDO SPORTEN kan  niet verantwoordelijk gesteld worden voor de toepassing van de aangeleerde technieken, door haar leden of voormalige leden, buiten de omgeving van de club.

Art. 67. De VZW MECHELSE BUDO SPORTEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische problemen van leden, vreemd aan de activiteiten van de club.

Art. 68. De VZW MECHELSE BUDO SPORTEN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden die niet conform zijn aan de gebruikelijke activiteiten binnen de club.